Ekonomická správa domu

 1. Zriadenie a vedenie účtu domu (osobitne pre každý spravovaný dom) – samostatné sledovanie výdavkov spojených s užívaním bytov alebo nebytového priestoru a výdavkov z fondu prevádzky údržby a opráv domu. Ak sa na účte fondu údržby a opráv domu naakumulujú prostriedky, zabezpečíme zhodnotenie týchto prostriedkov termínovaným vkladom, prípadne vedením na samostatnom bankovom účte s kontrolou výberu z účtu správcom za účasti zvoleného vlastníka.
 2. Odhad ročných nákladov spojených s užívaním bytu a ich mesačný rozpis podľa druhu: dodávka tepla, dodávka studenej vody, dodávka teplej úžitkovej vody, upratovanie a zimná služba, poplatky spojené s odstraňovaním odpadu, poistenie domu a iné služby.
 3. Sledovanie nákladov spojených s užívaním bytu a úhrady faktúr dodávateľov služieb spojených s bývaním.
 4. Sledovanie platieb jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zabezpečenie ich vymáhania tak, aby neboli ohrozené plnenia spojené s užívaním bytov ale ani údržba a opravy spoločných zariadení a častí domu.
 5. Vedenie samostatnej ekonomickej agendy domu, s pravidelnými prehľadmi splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 6. Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ich porovnanie s uhradenými zálohami a vysporiadanie preplatkov či nedoplatkov do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z.

 

Stránkové hodiny

 • Pondelok: 8.30 - 12.30
  Streda: 13.00 - 17.00

Adresa

 • Drieňová 37
  821 02 Bratislava
  Telefón/fax: 02/ 4342 5879

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem